Pakket 2

Pakket 2 – optie 1

€997 Inclusief BTW in 1 termijn.
€525 Inclusief BTW per termijn, in 2 termijnen.

afspraak (1 en 2) 2 feb 9.30 tot 11.30
afspraak 3) 9 feb 9.30
afspraak 4) 9 maart 11.30
afspraak 5) 20 april 9.30

Pakket 2 – optie 2

€997 Inclusief BTW in 1 termijn.
€525 Inclusief BTW per termijn, in 2 termijnen.
afspraak (1 en 2) 2 feb 13.30 tot 15.30
afspraak 3) 9 feb 13.30
afspraak 4) 9 maart 15.00
afspraak 5) 20 april 13.30

Pakket 2 – optie 3

€997 Inclusief BTW in 1 termijn.
€525 Inclusief BTW per termijn, in 2 termijnen.

afspraak 1 vrijdag 26 november 11.30
afspraak (1 en 2) 21 feb 15.00 tot 17.00
afspraak 3) 28 feb 16.30
afspraak 4) 28 maart 16.30
afspraak 5) 2 mei 16.30

Pakket 2 – optie 4

€997,- Inclusief BTW in 1 termijn.
€525,- Inclusief BTW per termijn, in 2 termijnen.

afspraak (1 en 2) 25 feb 09.30 tot 11.30
afspraak 3) 4 maart 09.30
afspraak 4) 8 april 09.30
afspraak 5) 20 mei 9.30

Pakket 2 – optie 5 

€997,- Inclusief BTW in 1 termijn.
€525,- Inclusief BTW per termijn, in 2 termijnen.
afspraak (1 en 2) 25 feb 13.30 tot 15.30
afspraak 3) 4 maart 13.30
afspraak 4) 8 april 13.30
afspraak 5) 20 mei 13.30